En del av en helhet

Hållbarhet handlar om så mycket mer än materialval och transporter. Allt hänger ihop, beslut vi tar idag får konsekvenser i framtiden. Det handlar givetvis om ansvar för vår jord och miljön, men också om att skapa goda villkor för medarbetare, bidra till samhällsnytta och verka för sunda affärer. På Mousetrapper vill vi mer än att ha en välskriven policy. Vi vill verkligen vara med och dra vårt strå till stacken.

Det är inte enkelt. Att verka som en producent får konsekvenser som kan vara svåra att överblicka. Men, så långt det är möjligt, vill vi vara en del av en helhet och ta vårt ansvar.

Här kommer en kort sammanfattning av vad vi gör och hur vi tänker.


Hur kan en producent i Sverige bidra till en bättre miljö?

Mousetrappers produkter är för det första designade för att hålla länge, men också för att minimera miljöpåverkan. Det är inte slit och släng. Produkterna är lätta att rengöra och det finns reservdelar för löpande service och underhåll. Allt för att förlänga livstiden. Det bästa är att återvinna produkter så långt det är möjligt – och våra produkter är designade för ett långt liv. Men när de en dag är utslitna så är de byggda för att vara enkla att återvinna i så hög grad som möjligt.

Du kan alltid beställa reservdelar via din återförsäljare eller direkt från vår reservdelsshop.

Våra leverantörer finns primärt i vårt närområde och är valda med omsorg. Plastdelarna görs till exempel i Estland och kretskorten i Sverige, vilket minimerar transporterna. Vi har dessutom valt leverantörer som vi kan jobba nära och ha en reell påverkan på. Givetvis håller vi hela tiden ögonen öppna för att hitta funktionella, återvinningsbara material. Vi ser också till att felaktiga plastdetaljer mals ned och blir till nya produkter.

Sustainability Policy

Hållbarhetsrapport

”Mousetrappers mission är att motverka skada på människa och planet genom att leverera produkter som bidrar till förbättrad folkhälsa och kommande generationers välmående.”

Varje år publicerar vi vår hållbarhetsrapport för att visa hur ett teknikföretag gör sitt för att hjälpa planeten och dess invånare.

Läs rapporten

Klicka här för att läsa förra årets rapport.

”Vi vill vara en bra aktör i samhället och bidra med vad vi kan som teknologiföretag.”


Anders Ehnbom, VD
Läs gärna vår hållbarhetsblogg

De som arbetar med och för oss ska trivas

Mångfald är bra. På Mousetrapper ser vi det som en fördel att alla kan bidra med olika perspektiv och kompetenser. Oavsett kön, kultur, sexuell läggning eller utbildning. Vi ser det som ett viktigt bidrag till vår konkurrenskraft –som ett globalt företag är det en fördel att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi skriver självklart under på både Förenta Nationernas och ILOS konventioner för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Läs mer i vår Code of Conduct.

Code of Conduct

Ekologisk Hållbarhet


Ekologisk hållbarhet är en förutsättning för all utveckling, det ramverk inom vilket vi måste verka. För detta ändamål bedriver Mousetrapper biologiska bevarandeinsatser inom klimat, vatten, material och energi.

Hållbar Förvaltning


Bra förvaltning innebär att man använder en helhetssyn på hållbarhet, där företagsetik, öppenhet, delaktighet, ansvarsskyldighet, uppföljning och feedback integreras i alla verktyg och processer.

Social Hållbarhet


Social hållbarhet handlar om livskvalitet och goda handelsförhållanden, stark jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering genom en attraktiv arbetsmiljö som främjar hälsa, säkerhet, kompetens och mångfald.

Sunda affärer ger långsiktiga resultat

Visst kan man ta genvägar och nå snabba enkla segrar, men på Mousetrapper vill vi tänka långsiktigt. Kan vi utveckla konkurrenskraftiga produkter och arbeta för långsiktiga professionella samarbeten med våra partners och leverantörer så tror vi att vi kan belönas med långsiktig framgång. Vi vill skapa en kultur som bygger på öppenhet och förtroende i dessa relationer, där vi kan lita på varandra och tillsammans skapa sunda affärer.

Mutor är en styggelse som förgiftar affärslivet och något som vi starkt tar avstånd ifrån. Det gäller även alla former av oetiska och olagliga handlingar. Självklart förväntar vi oss att våra partners och leverantörer har samma synsätt.

Har du frågor eller idéer som gör oss bättre? Hör gärna av dig.

Hållbarhet blir lätt något som checkas av på att-göra-listan. Men vi vill inte att det ska vara så, och vi tar gärna emot din hjälp. Vi söker hela tiden sätt att utveckla vår verksamhet och våra produkter ur ett helhetsperspektiv – där miljön, det sociala och ekonomin går hand i hand.

Anders Ehnbom
VD, Mousetrapper